การรับประกันสินค้า

Warranty

บริษัท ออโต้ซีเคียว เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้คำนึงถึงความสำคัญในการบริการหลังการขาย ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในบริการของเรา ทางบริษัทฯพร้อมที่จะดูแลลูกค้าตลอดระยะเวลารับประกันสินค้าตามเงื่อนไข ดังนี้

1. ทางบริษัทฯรับประกันมอเตอร์ 5 ปี อะไหล่และแผงวงจร 1 ปี รีโมทคอนโทรล 90 วัน โดยหากสินค้าเกิดความเสียหาย อันเกิดจากความผิดปกติของตัวสินค้าเอง และไม่ใช่ผลที่เกิดจากการกระทำที่ไม่พึงประสงค์ของลูกค้า ภายใน 7 วัน บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ หากเกิน 7 วัน บริษัทฯ จะจัดทีมช่างเข้าตรวจเช็คและแก้ไข โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

2. กรณีเกิดความชำรุดของสินค้าที่ไม่อยู่ในประกัน หมดประกัน หรือทำผิดเงื่อนไข ในการรับประกันสินค้า ทางบริษัทฯ จะจัดทีมช่างเข้าซ่อมแซมให้ โดยคิดค่าใช้จ่ายครั้งละ 700 บาท ไม่รวมอะไหล่และอุปกรณ์ และทางบริษัทฯจะรับประกันงานซ่อม 90 วัน หากเกิดการชำรุดด้วยอาการเดิม

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการรับประกันสินค้า หากเกิดความเสียหายอันเนื่องจากเหตุต่างๆ ดังนี้
3.1 การชำรุดเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ และแมลงต่างๆที่ทำให้แผงวงจรเสียหาย
3.2 การติดตั้ง ดัดแปลง แก้ไข ตัดต่ออุปกรณ์ใดๆที่ผิดไปจากมาตรฐานเดิม หรือ ถูกแก้ไขซ่อมแซมซึ่งไม่ได้อยู่ในการควบคุมดูแล จากทีมงานของบริษัทฯ โดยมิได้แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า

สินค้าในหมวดอื่น ๆ

มอเตอร์สำหรับประตูล้อบานเลื่อน

มอเตอร์สำหรับประตูล้อบานสวิง

แขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ

อุปกรณ์เสริม